Algemene voorwaarden


1. Begripsbepalingen

 1. Villa Ardennes: de organisatie die uitsluitend bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in opdracht van de verhuurders en hun vertegenwoordigers. De overeenkomst komt tot stand tussen huurder en verhuurder.
 2. De huurder: degene die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.
 3. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.


2. Reservering

 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van Villa Ardennes geschiedt telefonisch, schriftelijk, of via het internet. Al deze manieren van reserveren zijn bindend voor u. Bij afzegging na de reservering bent u derhalve kosten verschuldigd. Tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling, daarna de netto huursom plus annuleringskosten.
 2. Een reservering is definitief na bevestiging van de eigenaar en na ontvangst van de aanbetaling.
 3. De aanbetaling dient binnen 3 dagen na dagtekening te worden betaald op de rekening van Villa Ardennes.
 4. Op verzoek kan Villa Ardennes zorgdragen voor een annuleringsverzekering.


3. Prijzen

 1. De prijzen op onze website zijn bindend voor de periode zoals vermeld. Energiekosten, schoonmaakkosten en eventueel toeristenbelasting kunnen in verband met wijzigingen, opgelegd door derden, worden aangepast. Prijzen die worden vastgelegd in de bevestiging/factuur zijn, behoudens kennelijke vergissingen, bindend.


4. Betaling

 1. De huurder ontvangt bij reservering een factuur. De huurder dient de aanbetaling te voldoen binnen 3 dagen en het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst.
 2. Bij boekingen binnen 6 weken voor aankomst, dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 3. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen komt de reservering automatisch te vervallen zonder verplichting of terugbetaling van de reeds betaalde aanbetaling.


5. Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom verschilt per villa. Ook zijn er villa’s waar de borgsom contant betaald dient te worden bij aankomst.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder uitsluitend enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris of de woonomgeving en indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan. Bij gebruik van drugs en verdovende middelen vervalt de borgsom altijd, ook wanneer de politie moet komen en bij geluidsoverlast vervalt de borgsom.
 4. Indien er een geschil ontstaat tussen huurder en eigenaar over de schade en/of hoogte van het schadebedrag zal Villa Ardennes gedurende een termijn van maximaal 2 maanden bemiddelen, te rekenen vanaf de eerste melding, om tot overeenstemming te komen tussen huurder en eigenaar. Na deze periode zal Villa Ardennes haar bemiddelingspogingen staken. Op dat moment ontstaat een geschil dat huurder en eigenaar onderling moeten oplossen. De borgsom blijft op de rekening van Villa Ardennes tot partijen overeenstemming hebben bereikt.
 5. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding van de waarborgsom, zal de verhuurder binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst tot terugbetaling van de waarborgsom overgaan of het verschil ter plaatse terugbetalen.


6. Aansprakelijkheid

 1. De huurder aanvaardt dat hij de aansprakelijkheid van Villa Ardennes in geen geval kan inroepen voor schade veroorzaakt aan de huurder, zijn medehuurders of bezoekers, zijn goederen of huisdieren, gedurende zijn verblijf. In dat geval verbindt hij zich zijn klachten rechtstreeks te melden aan de eigenaar.
 2. De klachten van de huurder, die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen de villa en zijn inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site van Villa Ardennes of de slechte staat van onderhoud van de villa, de tuin, het zwembad of de jacuzzi bij aankomst van de huurder, dienen aan de eigenaar of de beheerder worden gemeld binnen 24 uur na aankomst. Ook zal de huurder, per onmiddellijk, Villa Ardennes in kennis stellen. Deze zal vragen aan de eigenaar de gegrondheid van de klacht te bepalen en eventueel het bedrag van de schadeloosstelling vast te stellen. Deze schadeloosstelling zal ten laste van de eigenaar zijn aangezien Villa Ardennes in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet in overeenstemming zijn van de villa.
 3. De klachten die onmogelijk ter plaatse op een bevredigende wijze kunnen worden opgelost, dienen ten laatste een week na het einde van het verblijf bij Villa Ardennes te worden ingediend door middel van een aangetekend schrijven teneinde ontvankelijk te kunnen zijn.
 4. In geval de klacht niet in der minne kan worden opgelost door tussenkomst van Villa Ardennes binnen een termijn van 2 maanden, is er sprake van een geschil.
 5. Villa Ardennes zal alsdan ontheven worden van haar bemiddelingsopdracht. De eigenaar en de huurder zullen hun meningsverschil onderling dienen op te lossen. De aansprakelijkheid van Villa Ardennes kan bovendien niet worden ingeroepen, noch kan er door de huurder een beroep op worden gedaan, in geval van diefstal, brand of verhaal van de eigenaar van de villa tegen de huurder, bijvoorbeeld uit hoofde van huurschade.
 6. Villa Ardennes en de eigenaar van de betreffende villa kan een tekortkoming niet worden aangerekend indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, dus indien er sprake is van overmacht.


7. Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in de villa mag overnachten, volgens opgave, mag in geen geval overschreden worden. Bij overtreding wordt de gehele borgsom ingehouden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot de villa geweigerd worden zonder terugbetaling of vergoeding.


8. Huisdieren

 1. Afhankelijk van de villa zijn huisdieren wel - of niet toegestaan.
 2. Bij overtreding hiervan geldt het bepaalde in art VI.2.


9. Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is om 17:00 uur in de middag. Het vertrek moet voor 10:00 uur ‘s morgens plaatsvinden, op zondag is dit 18:00 uur. Huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden. Afwijkende tijden dienen op het contract te worden vermeld.
 2. Indien de huurder toch de vertrektijd overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van de volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.


10. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de huurder

 1. De huurder verplicht zich ertoe de gehuurde villa en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving. Het is verboden zich tussen 22u en 07u schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, zoals bepaald in artikel 561.1 van het Strafwetboek.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van zijn gasten, evenals voor de schade die zij veroorzaken.
 4. De huurder is verplicht toegang tot de villa te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de villa.
 6. De huurder is verplicht de villa bezemschoon op te leveren, keukengerei af te wassen en op zijn plaats te leggen, oven en BBQ te reinigen en het meubilair zowel binnen als buiten op zijn oorspronkelijke plaats te zetten.
 7. Het is verboden om te roken in de gehuurde villa.


11. Aanvullende voorwaarden eigenaar

 1. De huurder gaat tevens akkoord met de eventuele extra voorwaarden die worden gesteld door de eigenaar van het betreffende huis.
 2. De klant die de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het logies aanvaard heeft tijdens de boekingsprocedure van het verblijf, verklaart op onherroepelijke manier op de hoogte te zijn dat het contract afgesloten wordt onder opschortende voorwaarde van akkoord van de eigenaar die dit akkoord met name kan doen afhangen van een verhoging van de waarborg. In dit geval zal het akkoord worden bereikt binnen een termijn van 2 werkdagen na de boeking door de klant.


12. Internet reserveringen

 1. Villa Ardennes kan een reservering, gedaan via internet altijd annuleren indien blijkt dat de aanvraag niet voldoet aan de eisen die door de betreffende eigenaar worden gesteld.